Egyszer volt, sokszor volt címmel kiállítás nyílt Serge Bloch rajzaiból
SZEMlélek 2019. november 03.

Egyszer volt, sokszor volt címmel kiállítás nyílt Serge Bloch rajzaiból

Serge Bloch Rajzai és Frédéric Boyer szövege alapján megelevenednek az Ószövetség történetei.

serge.jpg

A ki­ál­lí­tás a kép­ző­mű­vész-író al­ko­tó­pá­ros já­té­kos ugyan­ak­kor ko­moly mun­ká­já­ba enged be­pil­lan­tást: három te­rem­ben ki­lenc ani­má­ci­ós fil­met mu­ta­tunk be, me­lye­ket Serge Bloch gra­fi­ká­i­nak lát­vány­vi­lá­ga és ma­gya­rul most meg­je­le­nő köny­vé­nek lap­jai egé­szí­te­nek ki. Az ani­má­ci­ók nagy­részt a Te­rem­tés köny­vé­nek leg­is­mer­tebb ré­sze­it dol­goz­zák fel: a Te­rem­tés, az Éden­kert, Káin és Ábel, Áb­ra­hám, Sára és Noé tör­té­ne­tét; va­la­mint Jó­zsué köny­vé­ből Je­ri­kó város el­fog­la­lá­sát és Jónás Köny­vé­ből Jónás pró­fé­ta el­hí­va­tá­sát. Mé­lyen em­be­ri ta­pasz­ta­la­to­kat és élet­hely­ze­te­ket él­he­tünk át: a sze­re­te­tet, a fél­té­keny­sé­get, a szám­űze­tést…

Nem csu­pán a nyu­ga­ti kul­tú­rát meg­te­rem­tő ősi el­be­szé­lé­sek­kel ta­lál­ko­zunk – me­lye­ken a három mo­no­te­is­ta val­lás egy­aránt osz­to­zik –, de azzal a vi­lág­gal is, amely­ben ma élünk. Ré­sze­sei va­gyunk e kró­ni­ká­nak, ez a mi tör­té­ne­tünk.

Ku­rá­tor: Tu­li­pán Zsu­zsa

(Forrás: mucsarnok.hu)