Kik állnak a SZEMlélek mögött?
SZEMlélek 2020. szeptember 16.

Kik állnak a SZEMlélek mögött?

Sokan sokféle véleményt megfogalmaznak, terjesztenek értékmagazinunkról – bemutatjuk a tényeket.

szinestv3.jpg

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb hatást fejtenek ki az írásaink, videóink a magyar társadalomban. Ez a fő célunk: szeretnénk minél több embert gondolkodásra hívni, bevonni a meggyőződésünk szerint fontos kérdésekről szóló társadalmi párbeszédbe.

Az élet törvényszerűsége, hogy ahol növekszik a fény, ott megnyúlik az árnyék is. Gyakran találkozunk olyan valótlan rágalmakkal, burkolt, vagy kevésbé burkolt célzásokkal, sejtetésekkel, amelyek annak ellenére támadják építő szándékú tevékenységünket, hogy a tények nem támasztják alá – ebből következően megalapozatlan – állításaikat. Amikor alkalmanként visszakérdezünk ezeknél a személyeknél, hogy mégis mi alapján vádaskodnak, rendre ilyen kifejezéseket használnak: „úgy tűnik”, „az a benyomásom”, „azt hittem”, „nem tudok konkrét példát mondani”. Ezek mind olyan érzelmi reakciók, amelyek nélkülözik az észérveket.

Kétségkívül elterjedt a nyilvánosság terepein – sajnos a közösségi média mellett a sajtófelületeken is – a tényeket relativizáló, avagy teljesen figyelmen kívül hagyó, érzelmi alapú kommunikáció, ám akik az ilyen üzeneteket akár létrehozzák, akár befogadják, terjesztik, aligha vannak tisztában hazug tevékenységük kártékony, romboló erejével.

Mi annyit tudunk tenni, hogy

valós adatokkal segítjük a tájékozódást, remélve, hogy azok mellett, akik nyitott szemmel és nyitott szívvel járnak a világban, olyanok is megértik szándékainkat, akiket vagy saját érzelmeik, vagy mások ártó munkálkodása korábban megtévesztett.

Az alábbiakban négy gyakran felmerülő kérdésre válaszolunk a tények mentén.

1. Kik készítik a SZEMlélek tartalmait?

Olyan apukák, anyukák, nagymamák, lelkes tollforgatók, akik hisznek a párbeszéd, a közösség és a nyitottság – egymással is összefüggő – értékében. Egyetlen olyan szerzőnk van, aki újságírónak készült, mindenki más saját élethivatása gyakorlása mellett ír, szerkeszt cikkeket, készít fotókat, videókat azzal a szándékkal, ami fentebb már megfogalmazódott: gondolkodásra hívni fontos társadalmi témákban.

A SZEMlélek tucatnyi szerzője néhány kérdésben még egymással sem feltétlenül ért egyet, ez nem is elvárás, hiszen a világ sokszínű, ez ránk ugyanúgy jellemző. Néha tudatosan közre is adunk egyazon témában különféle publicisztikákat, amelyek eltérő nézőpontból közelítik meg ugyanazon kérdést. Ez is mutatja, hogy nem erőszakoljuk ki bármi áron az egyetértést, nálunk a cél nem szentesíti az eszközt. Megértésre törekszünk, ennek az útjait keressük, miközben felvállaljuk értékeinket, felkínálva azt a velünk egyetértőknek ugyanúgy, mint a másként gondolkodóknak.

2. Melyik politikai oldalhoz húz a SZEMlélek?

Röviden: egyikhez sem. – De olyan nincs – reagálhat egyből néhány olvasónk. Ők alighanem úgy gondolják, hogy egy állampolgárnak mindenképpen el kell köteleződnie valamelyik politikai párt, legalább irányzat mellett. A SZEMlélek azonban nem politikai célú magazin, emiatt nem is jellemez bennünket politikai orientáció. Teljesen más keretrendszerben határozzuk meg magunkat, amely nem hirdeti a totális függetlenséget, ellenkezőleg. Elkötelezettek vagyunk, de nem pártok, hanem értékek mentén, amint erre magazinunk megjelölése is utal. Aki ezeket az értékeket fontosnak tartja, hitelesen képviseli, azt üdvözölni fogjuk, aki rombolja, az ellen felszólalunk. Ellenzéke vagyunk a hazugságnak, a sértegetésnek, a kirekesztésnek, az életellenes szemléletnek, a társadalomrombolásnak. Életpártiak vagyunk, közösségpártiak, egymás meghallgatásának, megértésének támogatói.

Gyakran próbálják ránk ragasztani a kormányellenes címkét, ám ezt a szándékainkkal együtt a tények is cáfolják.

A SZEMlélek értékmagazin és elődje, a SZEMlélek blog 2014 óta megkezdett működése során összesen 20 olyan interjú készült, amelyben valamely politikusnak adtunk lehetőséget közéleti nézetei kifejtésére. Ebből 12 cikk köthető a kormánypárthoz, szemben 6 olyan személlyel, aki politikusként nem a jelenlegi kormánypárt-családhoz tartozik, további 1-1 konzervatív és zöldpárti külföldi politikus nyilatkozott nekünk.

A számok tehát kizárják az ellenzékiséget, ugyanakkor egyáltalán nem azért szerepel nagyobb érték a kormányoldal mellett, mert bárkinek kedvezni szeretnénk ezzel. Egyszerűen a társadalmi párbeszéd elősegítése szempontjából fontosabbnak tartjuk, hogy elsősorban a döntések meghozóit szólaltassuk meg, miközben a dialógusképes ellenvéleményeknek is teret adunk.

Úgy tapasztaljuk, következetesen azok szokták a SZEMléleket ellenzékiséggel vádolni, akik maguk igencsak elfogultak az aktuális kormány irányába, s azt várnák el szerkesztőségünktől, hogy hasonlóan elfogultak legyünk. Mi azonban nem fogunk sem kormányzati propagandát, sem ellenzéki propagandát terjeszteni. A Balog Zoltán egykori miniszter által megfogalmazott kritikus szolidaritást tartjuk helyes hozzáállásnak: szolidárisak vagyunk a mindenkori kormánnyal, hiszen őket választotta a magyar szavazópolgárok többsége, egyben kritikusak is vagyunk velük szemben, ezzel segítve mind a kormányt, mind a társadalmat, hogy az általunk fontosnak tartott értékek ne sérüljenek. Ugyanilyen kritikusan szolidárisak – talán pontosabb lenne úgy fogalmazni: korrektek – vagyunk az ellenzéki képviselőkkel, vagy éppen a települések vezetőivel, képviselőivel, hiszen őket is megválasztották, ők is a társadalom tagjait képviselik.

3. Milyen kapcsolatban van a SZEMlélek a kereszténységgel?

Aki rendszeresen követi a tevékenységünket, vagy akár végignézi friss cikkeinket, nyilvánvalóan láthatja, hogy gyakran foglalkozunk vallási kérdésekkel. Ez abból fakad, hogy a szerzők mind keresztények, fontosnak tartjuk hitünk kincseit felmutatni. Mindebből azonban egyáltalán nem következik, hogy ne mutatnánk be különféle nézőpontokat, eltitkolván, hogy vannak, akik másként látják a világot.

Nem vagyunk vallási propagandisták, ugyanis nem csupán az egyházi szempontból előnyös dolgokról írunk – nem erősítjük azt a szemléletet, miszerint a vallásos emberek mindent jól csinálnak, bezzeg a nem vallásosak mindent rosszul tesznek.

A keresztény értékrend meggyőződésünk szerint kiemelkedően alkalmas arra, hogy mérceként szolgáljon az élet minden területén: a sport, az egészségügy, az oktatás, a tudomány, a közélet terepein épp úgy, mint a vallásgyakorlás ügyében.

Rengeteg örömteli, értékes kezdeményezésről, eredményről, személyes életútról számolunk be, ezzel együtt igenis jelezzük, ha értékrendünk szerint valakik tévúton járnak. És ez alól még az egyházi vezetők sem kivételek. Miért lennének azok? Ők is képesek tévedni, nem helyesen megszólalni, s amint ritka esetekben láttunk már rá példát, a bocsánatkérés sem idegen tőlük.

A hiteles, őszinte, önkritikus kommunikációt tartjuk az egyetlen helyes útnak, amely tapasztalataink szerint bizalmat ébreszt, berozsdásodott ajtókat képes megolajozni, szíveket képes kitárni. Jézus is ezt az utat járta földi élete során.

4. Miből és ki tartja fenn a SZEMléleket?

A SZEMlélek blog kiadásait az alapító főszerkesztő éveken át többnyire saját pénzéből fedezte. A blog megszűnése után a SZEMlélek értékmagazint már a Felebarátok Egyesület működteti, amelynek tagjai laikus katolikus szakemberek, akik családmozgalmak, lelkiségi mozgalmak, ifjúsági közösségek, közösségépítő kezdeményezések aktív tagjai, vezetői. Az egyesület célja a katolikus társadalmi tanítás képviselete a hazai közgondolkodásban. Ennek egyik, s bár kétségkívül jelenleg legláthatóbb, ám nem egyetlen megnyilvánulási formája a SZEMlélek értékmagazin működtetése.

Ez a működtetés pénzügyi kiadásokkal is jár, amelyek egy részéhez eddig egy német katolikus szervezet, a Renovabis nyújtott támogatást. Az ő törekvésük ugyanakkor csupán a kezdeti lépések segítése, a fenntarthatóságot már az egyesületnek kell megoldania. E téren sok segítséget jelentett a SZEMlélek Klub elindítása – nagyon hálásak vagyunk minden klubtagnak az eddigi támogatásáért –, ám a járványhelyzet miatt egy lényegi elem, a személyes találkozások sorozata időlegesen nem folytatható felelősséggel.

szemlelelk_banner_1000x583_0914.jpg

Magunk is hallunk olyan rosszindulatú pletykákat, mintha liberálisok állnának a SZEMlélek mögött, meg „tudjuk kik”, sőt, egyes propagandisták szerint megrendelésre születnek a cikkeink. Ezek a meggondolatlan kijelentések ugyancsak következetesen nélkülözik az objektivitást.

De akkor kik állnak a SZEMlélek mögött? Mögötte szerintünk senki, mellette viszont igen hasonló emberek, mint akik a cikkeket írják: anyukák, apukák, nagymamák, gondolkodást pártoló személyek, a szekértáboros acsarkodás ellen tenni szándékozó adományozók.

Hálásak vagyunk minden támogatásért, egyben kérjük és köszönjük azok türelmét, akik azt szeretnék, ha még több cikkünk születne, ha még alaposabban utánajárnánk egyes témáknak. Akkora a takarónk, amekkorára adományozóink szabják.

Eddig nem kaptunk, a jövőben sem fogadnánk el olyanoktól támogatást, akik szemellenzős, szekértáboros logikájú propagandát várnának el tőlünk. Ezt az elkötelezettségünket kínáljuk fel folyamatosan olvasóinknak, segítőinknek, barátainknak.

Hiszünk benne, hogy jobb a maga sokszínűségében látni a világot, mint fekete-fehér ellentétekre egyszerűsíteni életünk dolgait. Attól, mert elkötelezettek vagyunk, még nem kell színvaknak is lennünk. A gondolkodásbeli színvakság alaptermészetéből fakadóan hazug, hiszen nem képes a teljes igazságot megragadni, kétpólusú voltából következően állandóan szembenállást eredményez, emiatt indulatokat gerjeszt, ellenségképet generál, folyamatos félelemérzetet táplál. A sokszínű látásmód nem magától értetődő képesség, bőven akadnak ellene dolgozó erők is, de aki elkezdi a valódi színeiben felismerni a világ összefüggéseit, hamar rájöhet, hogy csak így lehet hitelesen a társadalom közösségét – önmagunkat – szemlélni.

A párbeszéd, a nyitottság, a közösség értékének pártján állunk. Ebből fakadóan együttműködéseket is kötünk a hasonló értékrendű médiumokkal, szervezetekkel, s arra hívunk mindenkit, akikhez eljutnak üzeneteink, hogy legyenek partnereink ebben a misszióban. Mert hiszünk benne, hogy ha több őszinte párbeszéd, nagyobb egymás iránti nyitottság és erősebb közösségi szemlélet fogja jellemezni társadalmunkat, az mindannyiunkat boldogabbá tehet.

Gyere, állj közénk, van még hely neked is a SZEMlélek egyre bővülő közösségében!

Üdvözlettel:

a SZEMlélek munkatársai

(Illusztráció: ultralargedisplay.com)