Mit ígért Isten az ő követőinek?

Sokszor megfeledkezünk Teremtőnk nekünk címzett szavairól, arról az ígéretről, melyet a hitért cserébe várhatunk.

Ha azt mondom a gyerkőceimnek, hogy holnap megyünk strandra, akkor ők nagy lendülettel várják. Valószínűleg 5 percenként megkérdezik, hogy mikor indulunk, mert annyira izgatottak. De nem fogják feltenni azt a kérdést, hogy biztos, hogy megyünk? Vagy odaérünk-e? Őket még nem adagolta túl a sátán azzal a bizonyos kérdéssel, ami hihetetlen sok szenvedést okozott már az emberiségnek: valóban mondta Isten?

Jézus is arra kér minket, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek, akik bíznak és hisznek abban, amit Atyjuk ígért nekik.

Persze nem egyszerű, hiszen a világ mást mond. Ha a gyerekek várják a strandot, elkezdenek strandosat játszani. Szavaikkal újjáteremtik a szobát. A szőnyegből medence lesz, néha még át is öltöznek. Lesz műanyag szendvics, és ők már ott is vannak. Hisznek abban, amit ígértek nekik.

Több százmillió ember meg is tapasztalja élete minden napján Isten ígéreteinek beteljesedését. Az élő reménységet és békességet a szívében, amit a világ nem adhat meg. Isten igéje azonban mindig és mindenkor képes újjáteremteni bennünket – csak ki kell nyitni a szívünk ajtaját.

„Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid között minden nemzedéken át.” (Ter 17,7)

„Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul és én Istenük leszek.” (Ter 17,8)

„Nézzétek, én ma minden ember útjára lépek. Ismerjétek el szívetek, lelketek mélyéből, hogy azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr, a ti Istenetek tett nektek, egy sem hiúsult meg, minden beteljesedett értetek. Nem hiúsult meg egyetlenegy sem.” (Józs 23,14)

„Szemem eped ígéreted után; mikor vigasztalsz meg?” (Zsolt 119,82)

„Mert megemlékezett szent ígéretéről, amit Ábrahámnak, a szolgájának tett.” (Zsolt 105,42)

„Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a Lélek ígéretét.” (Gal 3,14)

„Ellentétben áll tehát a törvény Isten ígéretével? Egyáltalán nem. Ha a törvénynek lett volna éltető ereje, akkor valóban a törvényből fakadna az igazságosság. De az Írás mindent bűnösnek nyilvánított, hogy a hívők a Jézus Krisztusba vetett hit folyományaként részesüljenek az ígéretben.” (Gal 3,21-22)

„Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.” (Gal 3,29)

„Ti tehát, testvéreim, az ígéret fiai vagytok, mint Izsák.” (Gal 4,28)

„Ne legyetek tehát hanyagok, hanem kövessétek azokat, akik a hitben és a béketűrésben az ígéret örökösei lettek. Amikor Isten az ígéretet adta Ábrahámnak, saját magára esküdött, hiszen semmi nagyobbra nem esküdhetett, ezért mondta: Bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítlak. Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet.” (Zsid 6,12-15)

„Állhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek: Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik. Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem. Mi nem tartozunk azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé, akik hisznek és megmentik életüket.” (Zsid 10,36-39)

„Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket – bár távol vannak – meghívott a mi Urunk, Istenünk.” (ApCs 2,39)

„Így mi azt az ígéretet hirdetjük nektek, melyet az Isten az atyáknak tett” (ApCs 13,32)

„Azt pedig, hogy feltámasztja a halálból, úgyhogy nem tér többé vissza az enyészetbe, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak szóló szent ígéretet.” (ApCs 13,34)

„Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt merített hitéből, és magasztalta az Istent, meg volt győződve, hogy elég hatalmas ígéretének teljesítésére.” (Róm 4,20-21)

„Állítom ugyanis: Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket.” (Róm 15,8)

„És ez az ígéret, amelyet ő maga adott nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

„Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” (Ef 6,2-3)

„A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna, de az istenfélő élet mindenre jó, mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá.” (1Tim 4,8)

„Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében.” (2Pt 1,4)

„Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson.” (2Pt 3,9)

„Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2Pt 3,13)

„Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét.” (Zsolt 1,1-3)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.