A Szemlélek Alapítvány általános szerződési feltételei

Szemlélek ÁSZF
pixabay.com

1. Bevezetés

A Szemlélek Alapítvány (a továbbiakban: Kiadó) szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) a Kiadóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az általuk kötött egyedi szerződésben ettől eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelő megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat kötelezőnek ismeri el magára nézve.

Jelen ÁSZF részét képezi a Kiadó ide kattintva elérhető Médiaajánlata.

Az ÁSZF rendelkezései 2021. április 28-tól hatályosak.

A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa.

2. Fogalommagyarázat

Kiadó: A Szemlélek Alapítvány mint szolgáltató, reklám-közzétevő online, mobil és nyomtatott kiadványok létrehozója és jogtulajdonosa.

Megrendelő: a Kiadóval mint szolgáltatóval, reklámközzétevővel jogviszonyba kerülő reklámozó, ügynökség vagy reklámszolgáltató.

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott fogalom.

Listaár: az egyes szolgáltatások hirdetési díjszabásának alapja. A megfelelő hirdetési felületekre érvényes árat a Médiaajánlat rögzíti. A tényleges ár eltérhet ettől a kedvezmények, illetve a felárak miatt, amelyeket az egyedi szerződés tartalmaz.

Teljesítés: a hirdetés szerződésszerű megjelenítése.

Üzleti titok: minden olyan, nem nyilvános, nem a nyilvánosságnak szánt, bármilyen adathordozón rögzített információ, adat és irat, amelyet a felek egymással közölnek, vagy a szerződésük teljesítése során a tudomásukra jut. Különösen ilyenek az alkalmazott egyedi szerződési feltételekkel kapcsolatos információk.

3. Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Szerződési feltételek

Az egyedi szerződés létrejötte a Kiadó és a Megrendelő között: a Kiadó a Megrendelő cégszerű aláírásával ellátott megrendeléseit írásban fogadja el. Az írásos megrendelés érkezhet postán vagy személyesen kézbesített levélben, illetve e-mail útján. A megrendelés a Kiadó által történt visszaigazolást követően minősül létrejött szerződésnek. Az írásbeli szerződés létrejötte a hirdetés közzétételének elengedhetetlen feltétele.

A Kiadó csak olyan hirdetéseket fogad el, amelyek minősége, témája és tartalma a Kiadó értékrendjével összeegyeztethető. A tiltott, törvénysértő hirdetéseken kívül a Kiadó visszautasíthat bármely olyan hirdetési tartalmat, amelyet saját értékrendjével összeegyeztethetetlennek tart, az elutasítást nem kell megindokolnia.

A Megrendelőnek meg kell neveznie a reklámozó cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, a cégjegyzésre és a szerződés lebonyolítására felhatalmazott kapcsolattartó személy nevét, e-mail címét, telefonszámát.

A Megrendelő visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény a Megrendelő által történő megszegése miatt az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval szemben érvényesítenek. Ugyanez vonatkozik a Kiadó munkatársaival kapcsolatos bírságra, kártérítésre és költségre is.

A Megrendelő a hirdetés előállításában a Kiadó segítségét kérheti, a Kiadó ezért díjat számíthat fel, ennek feltételeit a szerződésben kell rögzíteni. A Kiadó által létrehozott Hirdetés jogtulajdonosa a Kiadó, más orgánumban a Megrendelő azt nem használhatja, kivéve ezzel ellentétes egyedi szerződés esetén.

A Megrendelő és a Kiadó közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. A Megrendelő az egyedi szerződések megkötésével elismeri, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta. A Kiadó vállalja, hogy az adott körülmények között a legjobb minőségben jeleníti meg a hirdetést.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadónak a szerkesztőségi tartalmait meg kell különböztetnie a hirdetésektől. A Megrendelő a megrendeléssel elfogadja, hogy semmilyen igényt nem támaszthat azzal kapcsolatban, a hirdetés milyen szöveges, illetve képi környezetben jelenik meg.

Ha a Megrendelő felelősségéből fakadóan a hirdetéshez szükséges kreatívot késedelmesen, hiányosan, vagy nem az egyedi szerződésben meghatározott anyagleadási és technikai specifikációban adja le, és ezért nem tudja a Kiadó teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségét, a Megrendelőnek a teljes hirdetési díjat meg kell fizetnie.

A Megrendelő a hirdetési díjat a Kiadó K&H Banknál vezetett, 10400511-50526986-65751014 számú bankszámlájára utalja, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül.

A Kiadó a Megrendelő fizetési késedelme esetén felfüggesztheti a megrendelésben és visszaigazolásban vagy külön kötött szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Megrendelő felé, a megállapított kedvezményeket pedig visszavonhatja. A fizetés megtörténte után a szerződésben foglaltakat a lehető legkorábbi időpontban folytatja – amennyiben ez akadályokba ütközik, arról haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

Új Megrendelő, illetve késedelmesen fizető régi Megrendelő esetén a kiadó előlegfizetést vagy előrefizetést kérhet. Ha a Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hirdetés azért nem jelenhet meg, mert a hirdetési kreatívot késedelmesen vagy hibásan adta le, abban az esetben kötbért nem igényelhet, viszont a teljes hirdetési díjat ki kell fizetnie.

A Kiadó a magyar helyesírásnak megfelelő javításokat köteles átvezetni a kéziratokon, de értelmezési problémákból fakadó szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve hajthat végre. A Megrendelő nem vitathatja a magyar helyesírás aktuális szabályait, a Kiadó megfelelő képzettséggel rendelkező felelősének döntését elfogadja.

Megrendelő kötelessége és felelőssége, hogy a hirdetésekben a valóságnak megfelelő adatokat szerepeltessen, a hirdetése megfeleljen a versenyjogi és más törvényi szabályoknak, és az azokban szereplő bejegyzett védjegyekről előzetesen tájékozódjon, a védjegybitorlást elkerülje. A Megrendelő kötelessége és felelőssége a törvénysértő tartalmak kerülése. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, azért minden felelősség a Megrendelőt terheli.