Mit akar tőlünk Isten?

Talán a legtöbbet feltett kérdésünk az, hogy miért vagyunk ezen a világon.

Akár hívő az ember, akár nem, létének értelme és miértje egy nagyon izgalmas és megválaszolandó kérdés. Zűrös kamaszkoromban sokszor firkáltam minden felületre a miért szót és ahogy láttam, voltunk-vagyunk még egy páran ezzel. Amíg görbül életünk jele, addig vágyik is nagyon arra, hogy egyenesbe kerüljön.

Az alábbiakban olyan igéket gyűjtöttem, amelyek Isten akaratáról egyértelműen szólnak hozzánk. A lehető legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy Isten akarata mindig a szeretet. Aki szülő, az pontosan tudja ezt: a legnagyobb öröm a világon szemlélni, ahogy gyermekeink békességgel és örömmel eljátszanak a kapott ajándékaikkal. Az Atya szemszögéből ez úgy néz ki: az egyetemes emberiség egysége abban a szeretetben, amit Jézus Krisztus által ismerhetünk meg. Mert benne békesség van és öröm – ami gyakorlatilag életünk célja és egyben Isten akarata is az életünkre vonatkozóan!

Ha lenne jobb és egyszerűbb út, azt ajánlanám. Ahogy mondani szokás, két pont közt a legrövidebb út az egyenes.

Istenhez a legrövidebb út a kereszt.
Miért? Mert Ő azt mondta.

„Aki prófétának vagy lelki adománnyal megáldottnak tartja magát, vegye tudomásul, hogy amit írok, az az Úr akarata.” (1Kor 14,37)

„eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk” (Ef 1,5)

„Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét” (Ef 1,9)

„Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.” (Ef 5,17)

„Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.” (Ef 6,6)

„Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért; a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki

azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.

Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott időben.” (1Tim 2,1-5)

„E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk.” (Zsid 10,10)

„Állhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek: Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik. Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem. Mi nem tartozunk azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé, akik hisznek és megmentik életüket.” (Zsid 10,36-39)

„Magamtól nem tehetek semmit. Amint hallom, úgy ítélkezem. Ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött.” (Jn 5,30)

„Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött.” (Jn 6,38)

„Jézus erre megmagyarázta: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,34)

„Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon.” (Jn 6,39)

„Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen,

s feltámasszam az utolsó napon.” (Jn 6,40)

„Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek.” (Jn 7,17)

„Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja.” (Jn 9,31)

„Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21)

„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,50)

„Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,35)

„Ő meg folytatta: Atyáink Istene kiválasztott, hogy ismerd meg akaratát, lásd az Igazat, és halld szájából a szót.” (ApCsel 22,14)

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át,

hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” (Róm 12,2)

„Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek” (Róm 15,5)

„Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel.” (Kol 1,9)

„Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot.” (1Tesz 4,3)

„Akarattal hívott minket életre az igazság szavával, hogy mintegy zsengéje legyünk teremtményeinek.” (Jak 1,18)

„Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát.” (1Pét 2,15)

„hogy ne emberi vágyaitokat követve, hanem Isten akarata szerint éljetek földi életetek hátralevő idejében.” (1Pét 4,2)

„Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges Teremtőnek azzal is, hogy jót tesznek.” (1Pét 4,19)

„Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek – Isten megbízottaiként – a szent emberek.” (2Pét 1,21)

„De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” (1Jn 2,17)

„Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.” (1Jn 5,14)

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.” (Jel 4,11)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.