„Az én békémet adom nektek”

Amikor a hírek felzaklatnak, a Szentírás megvigasztal. Szabadon dönthetünk, hogy melyikre mennyi időt szánunk.

Biztosan sokan porolgatják a Bibliájukat az orosz-ukrán háború kitörése óta, és jól is teszik. Varga László püspök egy korábbi cikkben megfogalmazott javaslata szerint: „Amennyi kávé egy nap, annyi igeolvasás. Amennyi idő a face-en, annyi idő Jézussal. Akkor téged is kézenfog és visszaadja látásodat.” Ha a püspök ma fogalmazná meg ezt a gondolatát, nagy valószínűséggel hozzátenné, hogy amennyi hírolvasás, annyi figyelem Isten szavára…

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány igeverset, melyek segíthetnek kisimítani szívünk ráncait.

− Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban.” (ApCsel 18, 9-10)

− Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Iz 41,10)

− De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! (2Kir 6, 16)

− Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. (Iz 43, 5)

− Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! – így szólt az Úr. (Jer 1, 8)

− Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5, 36)

− Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! (Lk 12, 32)

− Maradj nálam, ne félj, mert aki az én életemre tör, az tör a te életedre is. Ezért biztonságban leszel nálam. (1Sám 22, 23)

− Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Iz 41, 13)

− Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1, 9)

− Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj! (MTörv 31, 8)

− A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess! Félj Istenedtől! Én vagyok az Úr! (Lev 19,14)

− Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj! Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. (Ez 2, 6)

− De a király ezt mondta neki: Ne félj! Mit láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak: Isten-félét látok feljönni a földből. (1Sám 28, 13)

− És ezt mondta: Ne félj, te kedves férfiú! Békesség neked! Légy erős, légy erős! Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam: Beszélj, uram, mert megerősítettél engem! (Dán 10, 19)

− Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. (ApCsel 27, 24)

− Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle! (MTörv 18, 22)

− Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2, 10)

− Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít? (Szám 23, 19)

− Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. (Ter 50, 21)

− Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye. Ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok elém, és én meghallgatom azt. (MTörv 1, 17)

− Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. (1Jn 2, 25)

− Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene! (Fil 4, 9)

− Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. (Jn 14, 27)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.