Én liberális vagyok

Gyulay Endre katolikus püspök véleménycikkét párbeszédre hívó szándékkal ajánljuk olvasóink figyelmébe.

***

VISSZAPILLANTÓ sorozatunkban az elmúlt időszak legérdekesebb, legnagyobb hatást kiváltó, vagy más okból számunkra kedves írásaiból idézünk vissza néhányat. Az idő múlása miatt a cikkekben szerepelhetnek olyan eseményekre való utalások, melyek ugyan már nem annyira aktuálisak, de úgy gondoljuk, érdemes rájuk ebből a távlatból is visszatekinteni. Reméljük, hogy a felidézett tartalmak újraolvasói épp úgy örömmel fogadják a “visszapillantás” lehetőségét, mint azok, akik most találkoznak először egy-egy gondolattal!

***

Antall József halála első évfordulóján Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitkár szentmisét mutatott be érte Rómában. Engem a magyar püspöki kart képviselni küldtek ki. A szentmise végén a bíboros úr gyorsan távozott. Ha jól emlékszem, egy-két újságíró tőlem érdeklődött a magyar jelenről. Pár mondat után rám terelődött a szó és mondtam: én liberális vagyok. Kicsit meglepődtek, mire hozzátettem, a krisztusi értelemben: Veritas liberavit vos, azaz az igazság szabaddá tesz titeket (Jn 8, 32). Hamar eltávoztak.

Szegeden is parlamenti választásokra készültek. Az ’56-os nagyok újratemetésén beszélt fiatal politikus a Tisza Szálló Tükörtermében ismertette a programjukat. A végén így szólt: van-e valakinek kérdése? Nagy csend után én kérdeztem: mit jelent az általa többször emlegetett liberális fogalom? Váratlan volt a kérdés, de érthetően válaszolt. Nem azonos a mai, általuk használt gyakorlattal, de közel hozzá. Az élet fejlődést hozhat a fogalom tisztább megélésére. Igaz, hogy két nap múlva egy idős parlamenti képviselő levelét kaptam, hogy micsoda botrányt csináltam. Gondolom, a választások előtt is meg kell tudni az igazat.

Igazság, hazugság. Kinyitom a Szentírást: Kezdetben teremté Isten … az embert … erről a fáról ne egyetek, mert ha esztek, meg fogtok halni. A Teremtő Isten igaz figyelmeztetése. És jön egy „okosabb”. „Nem, ha erről esztek, olyanok lesztek, mint az Isten.” Két állítás, dönteni kell, melyiket fogadják meg. Képes beszéd ez, de világossá teszi az igaz és a hazug állítást. Olyan, mint mikor az anya a gombaszedésre induló fiának bemutatja egy képen, melyik a mérges, halált okozó gomba, azt ne szedje, ne egye. Ő barátjától hallja, hogy az a legfinomabb. Szedi, sőt, nyersen is megízleli. A jó tanács helyett a hazugságot követi, haza se ér, halott.

Az igazság szabaddá tesz, a hazugság téves útra vezet, szolgaságba dönt.

Ha a Bibliát tovább olvasom az első emberpár gyermekeiről: ott is az igaz áldozat és a nem szívből jövő áldozat bemutatása után az irigy Káin a vélt igazságát keresve a bűnhöz folyamodik, megöli testvérét. Csatlakozik az erőszakhoz, szolgálja lesz a hamis tetteknek.

Mi is az igazság?

A WikiSZótár szerint:
Igazság: a valóság hű tükre, fogalma, tudása, ami működik és alkalmazható egy probléma megoldására.

Magyar szókincstár (1999. évi kiadás):
Igazság (fn): igaz, való, bizonyosság, valós tény, tényállás, ténylegesség, hitelesség, realitás, őszinteség, veritas.

A magyar nyelv értelmező szótára:
Igazság: (filozófia) <Ismeretelméleti szempontból> a fogalom tartalma és tárgy közti pontos, következetes megfelelés.

Az Igazság tehát nem elvont fogalom, hanem tetteken lemérhető magatartás, meghatározója pedig az istenfélelem. Az Ószövetségben a kiindulási alap Isten.

Az eskü a múltra vagy a jövőre nézve bizonyítani akarja, hogy a cselekedete vagy szava igaz, hogy igaz, amit tett vagy mondott. Az igazságszolgáltatás is felhasználja az igazság kiderítése közben a vélt bűnös vagy tanú esküjét; ha az nem a teljes igazságot tartalmazza, büntetés jár érte. Itt is az igazság keresése a fontos: az ártatlanság bebizonyítása szabaddá tesz a kihallgatott felé. Az igazság tagadása súlyosabb büntetéssel jár, de az igazsággal ellentétes állítás is büntetéssel jár.

A vallási életben is a bűn bevallása és megbánása Isten előtti megbocsátással jár.

A hazugságot kimondó elkötelezi magát, hogy állítását következetesen bizonyítsa, bár tudja, hogy nem igaz, de így félrevezetve az embereket, megmarad a „látszat” becsülete.

Az egyházban a vezető szerep elvállalása előtt ígéreteket kell tenni a vállalandó feladat teljesíteni akarására – például Mindszenty bíboros a kínzások ellenére is megmaradt fogadalmainak megtartásában.

Az állam vagy társadalom vezetői is ún. esküt tesznek a betöltendő feladat vállalására. Ilyen például a parlamenti képviselők esküje (egy korábbi szövegváltozat szerint):

Én ………, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy szeretett hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; a magyar nép és az ország érdekeit, társadalmi és gazdasági fejlődését minden erőmmel szolgálom.

Van esküszöveg, amelyet a képviselők maguk készítettek el és nem az Alkotmányra utal. Szavazás előtt jó, ha tudja a polgár, hogy vállalja a történelmi örökséget, megőriz bizonyos hitet. Milyen más, hogy teljes erőmmel szolgálom.

Én például esküszöm, hogy küzdeni fogok egy szabad, modern, szolidáris, európai Magyarországért, büszkén vállalva történelmi örökségünket és megőrizve a jövőbe vetett hitemet.

Visszatérve a Biblia már említett első részére, a hazug ember az úgynevezett „okosabbra” hallgatva elkötelezi magát az igazság tagadására, a tanácsot adónak szolgája lesz. Mai példa: milyen csodás a drog, felvidít… Egy üveg bor, egy deci pálinka… És szolgája lesz ezeknek. Rámegy az egészsége, emberi kapcsolatai, lelki élete, esetleg üdvössége.

Liberális (Magyar szókincstár): korlátozatlan, akadálytalan, önkéntes, tetszőleges, kényszermentes – független, önálló, autonóm, szuverén, önrendelkezésű – kötetlen, fesztelen, természetes, korlátozatlan.

Liberális: szabadelvű, szabadgondolkodó, engedékeny, elnéző, toleráns.

Gal 5,1 „A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket.”

Jn 8, 36 „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.”

2 Péter 2, 19 „Szabadságot ígérnek nekik, jóllehet a romlottság rabjai, hisz mindenki annak a rabja, aki legyőzte.”

Jézus azt mondta: én vagyok az út, igazság és élet. Életutunkon Ő, az Igazság megvilágítja az utunkat tanításával, felkínálja az igazságot, ezt követve segít értelmet adni életünknek, segít megbecsülni a teremtett világot, és valódi szeretettel, szóval és tettel szeretni minden embert. Ebben benne van a férfi és nő, a gyermekek, a szomszédok, munkatársak, a falumbéli, városombéli barátom és ellenségem, hazám és a világ minden emberének szeretete. Benne van az igazság, a teljes igazság szeretete szóban, írott vagy más, tömeghez szóló közlésekben, elöljárók és beosztottak, pártok és pártok közötti, hozzájuk és világ minden emberéért való felelős döntésben, és áldozatos, önzetlen szeretetben. Európa és a világ, ha a teljes igazságot élné! Álom?

Az emberi élet megbecsülése fogantatástól a természetes halálig…

Nem lesz éhező és éhen haló kicsi vagy nagy, európai vagy afrikai.

Pokollá teszi a földet és lakóit a hatalomvágy. Csak két név: Hitler és Sztálin. És az akár életek árán is csak uralkodni akarók, vagy a népi önzés, lásd kisebbségben élők a nagyok között, vagy a vagyonra vagyont szerző, mindenkit szolgaságba taszítani akarók, a többmilliós havi fizetések, miközben ott vannak a pár tízezerből élők, a hajléktalanok…

Nevelni kellene és példaadással kedvet csinálni az igazság megvalósítására, bizonyítva, hogy talán még menthető a világunk. Valaki, szűkebb területre, de nekünk szólóan is írta pár száz éve:

„Egy nemzet képes túlélni bolond vezetőit, még az ambíciózusait is. De nem lehet túlélni a belső hazaárulást. Az ellenség a határokon kevésbé félelmetes, mert ismert, és nyíltan hordja zászlaját. De az árulók határainkon belül mozognak szabadon, az ő ravasz suttogásuk átoson a sikátorokon, a kormány folyosóin is hallhatók. Az áruló nem néz ki árulónak, ő a nép nyelvén beszél, a nép arcát, érveit viseli, ő az emberi természet alantasságához szól, ami minden ember szívében titkon, mélyen fekszik. Az áruló elrohasztja a nemzet lelkét, titokban, éjjel dolgozik, alattomban aláássa a nemzet pilléreit, fertőzi a politikát, hogy ellenállni sem lehet. A gyilkos nem annyira félelmetes. Az áruló maga a pestis járvány.” (Cicero, Kr.e. 106 – Kr.e. 43)

Az igazság szabaddá tesz titeket… Törekedjetek az igazi szabadságra!

Gyulay Endre
katolikus püspök

Ez a cikk eredetileg a szemlelek.blog.hu-n jelent meg.